Manjushri Bodhisattva Candle

点光明灯是『点灯供佛』的意义,主要是以恭敬虔诚的心感恩佛菩萨,祈求得到文殊菩萨的加持:学业有成、金榜题名、工作顺利、步步高升、心想事成、鹏程万里

文殊菩萨,又称文殊师利菩萨、曼殊室利菩萨,亦称妙吉祥菩萨,佛教四大菩萨之一,代表智慧。因德才超群,居菩萨之首,故称法王子。文殊菩萨的名字意译为“妙吉祥”、“妙乐,音译为“文殊”或“曼殊”,意为美妙、雅致,śrī,意为吉祥、美观、庄严。

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.